Сврха и активности

Сврха смештаја у Дом „Сремчица“ је унапређење и одржавање квалитета живота особа којe не могу самостално да функционишу, а којима се у установи пружа безбедна средина, одговарајућа здравствена заштита, подршка у очувању постојећих способности и подстицај за развој потенцијала и резилијенци. У складу потребама корисника, степен подршке се усмерава на задовољавање свакодневних потреба и/или припрему за живот у мање рестриктивном окружењу, односно интеграцију корисника у локалној заједници уз различите видове подршке у заједници и/или подршку породици. Установа кориснику обезбеђује приступ здравственим, психолошким, образовним и осталим услугама у складу са процењеним потребама.

Процена потреба и индивидуално планирање се врши континуирано током обезбеђивања услуге, уз учешће корисника, старатеља и/или других значајних особа. Непосредно након пријема у Установу, реализује се почетна процена потреба, а током смештаја, после опсервације, врши се потпунија процена. У складу са стандардима квалитета, индивидуалним планом услуге за корисника се одређују конкретне активности које ће се пружати током коришћења услуге, редовни прегледи, евалуације као и рокови за ревидирање плана заштите.

 

Активности у Дому „Сремчица“

 

  • Становање које подразумева

- обезбеђивање адекватне, исхране прилагођене потребама, могућностима и здравственом стању корисника,

- функционално опремљене просторије за дневне активности, личну хигијену, исхрану и спавање,

- прикладно декорисане просторије које су одраз индивидуалних укуса и жеља,

- одржавање хигијене простора, чишће­ње заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних просторија

 

  • Двадесетчетворочасовни надзор и нега што подразумева:

- обезбеђивање надзора током дана и ноћи

- одговарајућу општу негу и здравствене услуге

 

  • Активности усмерене на очување способности, развијање потенцијала и осамостаљивање:

- групни и индивидуални социо-терапијски рад

- подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са породицом и другим особама

- управљање и модификацију понашања на најмање рестриктиван начин

- припрему за што самосталнији живот

- пружање рехабилитационих и терапијских услуга

- побољшање квалитета живота

- стварање услова за активно укључивање корисника у свакодневне активности

- помоћ приликом одржавања спаваоница и старања о личним стварима

- организовање слободног времена и радно окупационих активности

- едукативне активности које подстичу стицање нових знања и вештина

- културно-забавне активности – организовање пригодних културних активности у оквиру установе или омогућавање корисницима да присуствују
  локалним активностима ван установе

- спортско-рекреативне активности – у складу са интересима, жељама и способностима корисника

- активно укључивање у образовни систем и интеграција у заједницу

- похађање школа за основно образовање

- средње стручно оспособљавање и образовање

X

Right Click

No right click