Mарина Видојевић

дипломирани дефектолог –логопед, специјалиста социјалне рехабилитације.

Mарина Видојевић

Рођена у Београду 12. јануар 1975. године, основну и средњу школу завршила у Београду,
дипломирала на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 2002. године, и
стекла звање дипломирани дефектолог – логопед. Усавршавање наставља на Факултету
политичких наука на специјалистичким студијама где 2009. године стиче звање
специјалисте социјалне рехабилитације. Тренутно похађа докторске академске студије на
Факултету за културу и медије у Београду, научна област комуникологија. У току је израда
докторске дисертације на тему “Mедијска видљивост социјалних услуга као фактор
побољшања квалитета живота особа ометених у развоју“.

У септембру 2018. године именована је за вршиоца дужности директора Установе за децу
и младе „ Сремчица“.
Од 2006. до септембра 2018 године радила је у Центру за смештај и дневни боравак деце
и омладине ометене у развоју Београд, од места члана стручног тима на пословима
логопеда, до обављања посла руководиоца Дневног боравка „Стари град“, а затим и
руководиоца Дневног боравка „Сунце“ на Бежанијској коси. Од 2014. до 2018. године
именована је за члана УО Центра, као представник запослених.
Обављала функцију председнице УО Геронтолшког центра Београд у периоду од 2015.
године до 2016. године.

Учешће у раду, организацији и као аутор радова на многобројним стручно – научним
скуповима из области социјалне заштите, образовања, инклузивног образовања,
социјалне инклузије, комуникологије.
Аутор је многобројних акредитованих програма, од којих се издвајају следећи:
– Аутор акредитованог програма Завода за школство Црне Горе 2015/2016.:
„Подстицање креативности ђеце са посебним образовним потребама кроз развој
маште (креативно мишљење) и стваралаштва (креативно изражавање)“,
– Аутор координатор акредитованих програма који су усвојени на другој седници
другог сазива Националног савета за образовање Црне Горе од 30.06.2015. године:
„Програм образовања за иновативни приступ у раду са дјецом и младима са
сметњама у развоју – специјализација за сарадника/сарадницу, посебно за
водитеља/водитељку у извођењу хипорехабилитације“.
Учествовала у организацији и реализацији конференције „Заједно смо јачи – друштвена
интеграција особа са инвалидитетом“ у Колашину.

Била је координатор и носилац многих пројекта како у Србији тако и у региону који су од
значаја за увођење иновативних метода у раду са децом и омладином са сметњама у
развоју.
Аутор је многобројних научних радова, а неки од њих су:
1. “Модели подршке особама са сметњама у развоју у систему социјалне заштите
усмерени на унапређивање менталног здравља“, у националном часопису
„Здраствена заштита“, 2016. године.
2. „Walk characteristics among younger and older groups of patients with parkinsons
disease“, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology (ISSN
1840-2976), 2018. године.
Организатор и иницијатор бројних инклузивних радионица, скупова и јавних
манифестација од 2012. године до данас. Гостовањима у емисијама и програмима
информативног карактера информисала је и сензибилисала јавност о популацији особа са
инвалидитететом.
Иницијатор и реализатор документарног филма „Мостови који спајају срцем“ посвећеног
корисницима Дневног боравка „Стари град“.
Мајка је две ћерке, Милице и Јане.