У свом раду Установа се руководи принципима социјалнe заштитe и холистичким приступом у задовољавању индивидуалних потреба корисника услуге.

Пријем  корисника започиње пре његовог смештаја у установу. Током пријема реализују се активности почетне процене, информисања, мотивисања и друге активности  које се завршавају доношењем одлуке о пријему корисника. Активности које претходе пријему усмерене су на утврђивање чињеница неопходних за планирање пријема, непосредног смештаја и прилагођавања корисника на нову средину, а укључују:

  • Процену ставова и очекивања корисника и других значајних особа према услузи
  • Процену потреба и способности потенцијалног корисника
  • Процену могућности установе да одговори индивидуалним потребама корисника

Пре самог пријема, потенцијални корисник, његов старатељ или друга значајна особа  информишу се о садржајима услуге које Установа пружа.

 

На основу процене потреба коју врши територијално надлежни центар за социјлани рад, као и на основу процењених капацитета корисника, Стручни тим Установе доноси одлуку о пријему корисника на смештај. На одлуку о пријему директно утиче капацитет Установе да задовољи потребе корисника, односно да континуирано обезбеђује услове за:

– безбедно становање, одевање, исхрану, здравље, физичку сигурност,

– безбедну и сигурну психолошку средину,

– очување корисниковог породичног и културолошког идентитета,

– напредовање и лични развој, образовање, професионално оспособљавање,

– интеграцију у групе у Установи и у широј друштвеној заједници.

 

Приликом одлучивања о пријему Стручни тим, на основу документације надлежног центра, спроводи одговарајућу  тријажу и процењује да ли конкретном кориснику Установа може пружити потребну услугу.

 

Када се процени да Установа кориснику може пружити услугу која је адекватна процењеним потребама, доноси се Одлука о пријему и на основу прве процене, израђује се Индивидуални план рада са корисником. Уколико Стручни тим процени да Установа може пружити адекватну услугу, али нема упражњених капацитета, упутни центар за социјлани рад се обавештава о могућности да корисник буде стављен на листу чекања.