Рад Установе за децу и младе „Сремчица“ организован је кроз шест служби:

  1. Служба стручног рада
  2. Медицинска служба
  3. Служба рачуноводства
  4. Техничка служба
  5. Служба општих и правних послова.
  6. Служба исхране

Служба стручног рада, организована је за обављање послова који обухватају социјалну интеграцију корисника, васпитно – образовни програм, радно оспособљавање корисника, радно – окупациону терапију и рехабилитацију. За обављање ових послова радно су ангажовани дефектолози, социјални радника, психолог, логопед, радни терапеути и радни инструктори.

Медицинска служба обухвата континуирану здравствену заштиту и негу корисника. Медицинску службу чине доктори медицине, главна медицинска сестра, медицински техничари/сестре, као и неговатељи. Доктори опште праксе, запослени у Установи, изабрани су лекари корисницима услуге смештаја.

Служба рачуноводства бави се финансијско – рачуноводственим пословима.

Техничка служба подразумева послове који се односе на послове складиштења, одржавања хигијене објеката, одржавања опреме, послове на домској екомонији.

Служба општих и правних послова обавља послове од заједничког интереса за целу Установу и то: правне и административне послове, послове заштите на раду и послове против – пожарне заштите. У оквиру ове службе ангажовани су  правник и технички секретар Установе.

У Служби исхране се припрема храна за све кориснике Установе. За обављање ових послова радно су ангажовани главни кувар, кувари и сервирке.