УСЛУГА СМЕШТАЈА

Сврха смештаја у Установи за децу и младе „Сремчица“ је унапређење и одржавање квалитета живота особа којe не могу самостално да функционишу, а којима се у установи пружа безбедна средина, одговарајућа здравствена заштита, подршка у очувању постојећих способности и подстицај за развој потенцијала и резилијенци. У складу са потребама корисника, степен подршке се усмерава на задовољавање свакодневних потреба и/или припрему за живот у мање рестриктивном окружењу, односно интеграцију корисника у локалној заједници уз различите видове подршке у заједници и/или подршку породици. Установа кориснику обезбеђује приступ здравственим, психолошким, образовним и осталим услугама у складу са процењеним потребама.

Услуга обухвата следеће:

 1. Становање
 • обезбеђивање адекватне, исхране прилагођене потребама, могућностима и здравственом стању корисника,
 • функционално опремљене просторије за дневне активности, личну хигијену, исхрану и спавање,
 • прикладно декорисане просторије које су одраз индивидуалних укуса и жеља,
 • одржавање хигијене простора, чишћење заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних просторија

2.  Двадесетчетворочасовни надзор и нега

 • обезбеђивање надзора током дана и ноћи
 • одговарајућу општу негу и здравствене услуге

3. Активности усмерене на очување способности, развијање потенцијала и осамостаљивање

 • групни и индивидуални социо – терапијски рад
 • подршка у изградњи и одржавању позитивних односа са породицом и другим особама
 • управљање и модификација понашања на најмање рестриктиван начин
 • припрема за што самосталнији живот
 • пружање рехабилитационих и терапијских услуга
 • побољшање квалитета живота
 • стварање услова за активно укључивање корисника у свакодневне активности
 • помоћ приликом одржавања спаваоница и старања о личним стварима
 • организовање слободног времена и радно окупационих активности
 • едукативне активности које подстичу стицање нових знања и вештина
 • културно – забавне активности, односно организовање пригодних културних активности у оквиру и ван установе
 • спортско – рекреативне активности, у складу са интересима, жељама и способностима корисника
 • активно укључивање у образовни систем и интеграција у заједницу
 • похађање школа за основно образовање
 • средње стручно оспособљавање и образовање