о НАМА

Установа за децу и младе „Сремчица“ чији је оснивач Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, је установа социјалне заштите која збрињава 300 корисника – 100 деце и младих са сметњама у развоју и 200 одраслих лица са интелектуалним и тешкоћама у комуникацији. Установа се налази у београдском насељу Сремчица и простире се на 18 хектара површине, у пријатном амбијенту окруженом зеленим површинама. Услуга домског смештаја пружа се корисницима који услед физичких, интелектуалних илитешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници. Ова услуга пружа се на основу одлуке органа старатељства или суда, односно по упуту надлежног центра за социјални рад. Сврха домског смештаја је обезбеђивање привременог, безбедног и стимулативног окружења, у околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини, како би се корисницима пружила подршка и припрема за одржив и независан живот. Активности су усмерене су на припрему деце и младих за повратак биолошкој породици, одлазак у хранитељску породицу, или оспособљавање за интегрисање у ширу друштвену заједницу. Установа за децу и младе „Сремчица“ представља пример модерног система резиденцијалне бриге у коме се промовишу напредне идеје, научно истраживачки рад, примери добре праксе и универзални принципи људских права у раду са особама са сметњама у развоју, уз подстицање свестраног развоја и оспособљавања корисника за успешније функционисање у групи, у породици и широј друштвеној заједници, а у циљу поспешивања њихове социјалне интеграције.

На основу препознате потребе за институционалним збрињавањем и рехабилитацијом деце и младих која заостају у менталном развоју, Републичка скупштина СР Србије је 1965.године донела одлуку о оснивању Специјалног завода у Сремчици. Две године касније, с пролећа 1967. године почела је изградња Специјалног Завода у Сремчици. Био је то првио бјекат у СР Србији који је наменски пројектован за смештај и неговање, здравствену заштиту, васпитање, образовање, радно ангажовање и оспособљавање умерено и теже ментално заостале деце и омладине.Установа је почела са радом 02.10.1969. године, и овај дан се обележава као Дан установе. Први, директор у оснивању, био је проф. др Живко Соколовски који је са својимтимом савршених ентузијаста, стручњака и великих пријатеља деце, утемељиофантастичну идеју, научно засновану на концепцијама европских школа. Стручни радници су показивали запажене резултате у раду, јавно их промовисали на многим стручним скуповима у земљи и иностранству. Дом у Сремчици се брзо почео сврставати у светски препознатљиве установе. Од почетних осамдесет корисника на стационарном смештају и двадесетак у дневном боравку, број корисника је растао из године у годину, тако да је већ 1993. године у „Сремчици“ било 300 корисника. Исте године, Одлуком Владе Републике Србије,Специјални Завод у Сремчици се трансформише у „Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју“.

Рад Установе за децу и младе „Сремчица“ организован је кроз пет служби: 

 1. Служба стручног рада
 2. Медицинска служба
 3. Служба рачуноводства
 4. Техничка служба 
 5. Служба општих и правних послова.

Служба стручног рада, организована је за обављање послова који обухватају социјалну интеграцију корисника, васпитно – образовни програм, радно оспособљавање корисника, радно – окупациону терапију и рехабилитацију. За обављање ових послова радно је ангажовано дефектолози, социјални радника, психолог, логопед, радни терапеути и радни инструктори.

Медицинска служба обухвата континуирану здравствену заштиту и негу корисника. Медицинску службу чине доктори медицине, главна медицинска сестра, медицински техничари/сестре, као и неговатељи. Доктори опште праксе, запослени у Установи, изабрани су лекари корисницима услуге смештаја.

Служба рачуноводства бави се финансијско – рачуноводственим пословима.

Техничка служба подразумева послове који се односе на послове складиштења, обезбеђивање исхране, одржавања хигијене објеката, одржавања опреме, послове на домској екомонији и котларници. 

Служба општих и правних послова обавља послове од заједничког интереса за целу Установу и то: правне и административне послове, послове заштите на раду и послове против – пожарне заштите. У оквиру ове службе ангажовани су  правник и технички секретар Установе.

У свом раду Установа се руководи принципима социјалнe заштитe и холистичким приступом у задовољавању индивидуалних потреба корисника услуге.

Пријем  корисника започиње пре његовог смештаја у установу. Током пријема реализују се активности почетне процене, информисања, мотивисања и друге активности  које се завршавају доношењем одлуке о пријему корисника. Активности које претходе пријему усмерене су на утврђивање чињеница неопходних за планирање пријема, непосредног смештаја и прилагођавања корисника на нову средину, а укључују:

 • Процену ставова и очекивања корисника и других значајних особа према услузи
 • Процену потреба и способности потенцијалног корисника
 • Процену могућности установе да одговори индивидуалним потребама корисника

Пре самог пријема, потенцијални корисник, његов старатељ или друга значајна особа  информишу се о садржајима услуге које Установа пружа.

На основу процене потреба коју врши територијално надлежни центар за социјлани рад, као и на основу процењених капацитета корисника, Стручни тим Установе доноси одлуку о пријему корисника на смештај. На одлуку о пријему директно утиче капацитет Установе да задовољи потребе корисника, односно да континуирано обезбеђује услове за:

– безбедно становање, одевање, исхрану, здравље, физичку сигурност,

– безбедну и сигурну психолошку средину,

– очување корисниковог породичног и културолошког идентитета,

– напредовање и лични развој, образовање, професионално оспособљавање,

– интеграцију у групе у Установи и у широј друштвеној заједници.

Приликом одлучивања о пријему Стручни тим, на основу документације надлежног центра, спроводи одговарајућу  тријажу и процењује да ли конкретном кориснику Установа може пружити потребну услугу.

Када се процени да Установа кориснику може пружити услугу која је адекватна процењеним потребама, доноси се Одлука о пријему и на основу прве процене, израђује се Индивидуални план рада са корисником. Уколико Стручни тим процени да Установа може пружити адекватну услугу, али нема упражњених капацитета, упутни центар за социјлани рад се обавештава о могућности да корисник буде стављен на листу чекања.

У оквиру Службе исхране обављају се послови припреме намирница, кување, печење и сервирање хране. 

Зоран Јовановић, председник

Др Горан Недовић – члан,

Звездан Брадић – члан,

Трајанка Дујовић – члан,

Ивана Максимовић – члан.

 1. Драгана Вуковић – председник
 2. Светко Драгојевић – члан

Директорkа Mарина Видојевић


РАДНА БИОГРАФИЈА – CV

Mарина Видојевић је дипломирани дефектолог – логопед и специјалиста социјалне рехабилитације

Рођена у Београду 12. јануарa 1975. године, основну и средњу школу завршила у Београду, дипломирала на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 2002. године, и стекла звање дипломирани дефектолог – логопед. Усавршавање наставља на Факултету политичких наука на специјалистичким студијама где 2009. године стиче звање специјалисте социјалне рехабилитације. Тренутно похађа докторске академске студије на Факултету за културу и медије у Београду, научна област комуникологија. У току је израда докторске дисертације на тему “Mедијска видљивост социјалних услуга као фактор побољшања квалитета живота особа ометених у развоју’‘.

Од 2006. до септембра 2018. године радила је у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд,  од места члана стручног тима на пословима логопеда, до обављања посла руководиоца Дневног боравка „Стари град“, а затим и руководиоца Дневног боравка „Сунце“ на Бежанијској коси. Од 2014. до 2018. године именована је за члана УО Центра, као представник запослених.

Обављала функцију председнице УО Геронтолoшког центра Београд у периоду од 2015. године  до 2016. године.

Учешће у раду, организацији и као аутор радова на многобројним стручно – научним скуповима из области социјалне заштите, образовања, инклузивног образовања, социјалне инклузије, комуникологије.

Аутор је многобројних акредитованих програма, од којих се издвајају следећи:

 • Аутор акредитованог програма Завода за школство Црне Горе 2015/2016.: „Подстицање креативности ђеце са посебним образовним потребама кроз развој маште (креативно мишљење) и стваралаштва (креативно изражавање)“;
 • Аутор координатор акредитованих програма који су усвојени на другој седници другог сазива Националног савета за образовање Црне Горе од 30.06.2015. године: „Програм образовања за иновативни приступ у раду са дјецом и младима са сметњама у развоју – специјализација за сарадника/сарадницу, посебно за водитеља/водитељку у извођењу хипорехабилитације“.

 

Учествовала у организацији и реализацији конференције  „Заједно смо јачи – друштвена интеграција особа са инвалидитетом“ у Колашину.

Била је координатор и носилац многих  пројекта како у Србији, тако и у региону који су од значаја за увођење иновативних метода у раду са децом и омладином са сметњама у развоју.

Аутор је многобројних научних радова, а неки од њих су:

    1. „Characteristics of activities of children with cereblar palsy”, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology, 2019 године.

    2. „Walk characteristics among younger and older groups of patients with parkinsons disease“, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology (ISSN 1840-2976), 2018. године.

    3. “Модели подршке особама са сметњама у развоју у систему социјалне заштите усмерени на унапређивање менталног здравља“, у националном часопису  „Здравствена заштита“, 2016. године.

Организатор и иницијатор бројних инклузивних радионица, скупова и јавних манифестација од 2012. године до данас. Гостовањима у емисијама и програмима информативног карактера информисала је и сензибилисала јавност о популацији особа са инвалидитететом.

Иницијатор и реализатор документарног филма „Мостови који спајају срцем“ посвећеног корисницима Дневног боравка „Стари град“.

Главни и одговорни уредних монографије поводом 50 година рада Установе за децу и младе „Сремчица“ под називом „Првих 50 година“, 2019. година, ISBN: 978-86-901774-0-0.

Мајка је две ћерке, Милице и Јане.

Реч директора

Поштовани пријатељи, уважени посетиоци,

Добродошли на интернет страницу Установе за децу и младе „Сремчица“, установе
социјалне заштите која је прва почела са збрињавањем деце и омладине ометене у
развоју, још давне 1969. године.

Наша Установа представља пример модерног система резиденцијалне бриге и добре
праксе у раду са особама са сметњама у развоју, у оквиру ког се промовишу и заступају
иновативне методе у раду са овом популацијом, као и научно истраживачки рад.
Заједничким радом и залагањем свих запослених трудимо се да нашим корисницима
обезбедимо што боље услове за живот и да квалитет пружених услуга из дана у дан
подижемо на виши ниво.

Установа је отворена за сарадњу са органима државне управе РС, локалним
самоуправама, међународним организацијама, органиазацијама цивилног друштва,
фондацијама, школама, вртићима, високошколским установама, установама социјалне
заштите, музејима, позориштима.

Хвала Вам што нас пратите и подржавате.