Скочи на садржај

стручни рад

Стручни рад у нашој Установи одвија се систематски, у складу са Програмом стручног рада. Спроводе га стручни радници и стручни сарадници. Циљ мултидисциплинарног приступа у раду са корисницима је очување капацитета корисника, оснаживање и њихова припрема за мање рестриктивне облике збрињавање тј. припрема за одржив независан живот. Стручни тимови Установе такође спроводе стручни рад. Формирани су следећи тимови: Стручни тим, Стручни тим за пријем, премештај и отпуст корисника, Стручни тим за радно-окупациону терапију и радно оспособљавање корисника, Стручни тим мушког павиљона, Стручни тим женског павиљона, Стручни тим дечјег павиљона, Тим за саветодавни групни рад и Интерни тим.

У зависности од процене потреба корисника, процењеног степена подршке и индивидуалног Плана услуга,  стручни рад се реализује кроз следеће активности:

 • васпитно-образовни рад;
 • психо-социјалну подршка;
 • радно-окупациону терапија и
 • слободне активности.

Васпитно-образовни рад обухвата следеће програмске области: самопослуживање, радно васпитање, социјални развој, развој психомоторике, развој говора и језика, ликовно, музичко и физичко васпитање. У раду са корисницима дефектолози/матични васпитачи примењују васпитно-образовни план ФАСПЕР-а, програме подршке при осамостаљивању кроз Монтесори  метод и сензорну интеграцију. Монтесори програм обухвата едукацију и оспособљавање корисника до граница њихових могућности и то у развоју основе координације, манипулације, пажње кроз области практичког, сензорног, језичког, космичког и математичког васпитања. Програм се спроводи свакодневно, са унапред одређеним групама корисника које су отвореног типа или хетерогене, а према њиховим афинитетима. Циљ овог програма је да се путем игара одржавају постојеће способности и развијају нове, а све то у зависности од потенцијала, могућности и мотивисаности сваког корисника појединачно. Монтесори реализују дефектолози и радни терапеути. Сензорна соба користи се за стимулацију чула у индивидуалном и групном раду. Опремљена је са елементима за подстицање визуелног и тактилног чула, чула мириса и слуха. У овакав вид помоћне терапије, која не лечи већ побољшава функционални статус корисника, укључени су како деца тако и одрасли. Поред наведених третмана, дефектолози у свом раду примењују и асистивну технологију која налази своју примену у различитим областима живота: у позиционирању и кретању, облачењу и исхрани, омогућавању и/или побољшавању комуникације, учењу, чврстом и сигурном држању предмета, игрању и бављењу спортским и рекреативним активностима, управљању апаратима као што су телевизор, радио, рачунар или светлосни извори. Пажљиво одабрана и добро интегрисана АТ средства могу снажно да утичу на кориснике са сметњама у развоју доприносећи њиховој самосталности у различитим активностима, подижући ниво самопоуздања, унапређујући квалитет живота и омогућавајући социјално укључивање и равноправно учествовање. Задатак третмана је усмеравање према формирању нових навика корисника и мењање негативних облика понашања. Ради се о терапији, васпитању које тражи преструктурирање класичних облика рада, концепција и увођење нових ставова према корисницима и могућностима њиховог развоја, који се може остварити организованим радом по појединачним подручјима и то: тренинг самопомоћи, развој моторике, комуникација, социјална интеграција, радна окупација, рекреација и игра и др.

Психо-социјална подршка пружа се корисницима кроз индивидуални рад или кроз саветодавни групни рад. Корисници се уче вештинама самопредстављања и самозаступања. Циљ је савладавање свакодневних изазова, учење социјалних вештина и припрема корисника за њихову интеграцију у заједницу.

Радно окупациона терапија обухвата све мануелне, креативне, рекреативне, едукативне и остале активности с циљем постизања и побољшања нивоа функционисања корисника. Радно-окупациона терапија и радно оспособљавање корисника у Установи реализује се у радионицама за стицање свакодневних животних вештина, креативним радионицама,  занатским радионицама, компјутерским радионицама, пољопривредној економији и осталим помоћним пословима домаћинства Установе. Циљеви укључивања корисника у радно-окупационе радионице су: оспособљавање за стицање свакодневних животних вештина, мотивација корисника за рад, развој психо-моторних вештина, унапређивање и очување концентрације и пажње, прихватање сопственог идентитета, унапређивање самопоштовања, личног задовољства, емоционалног живота, стварање нових и унапређивање стечених радних навика, осећаја одговорности, унапређивање и очување интерперсоналних односа, општег расположења, комуникативности,

Слободне активности организују се кроз рад секција: ликовна, драмска, спортска и др. Такође, ове активности се спроводе кроз учешће кориснка у различитим спортским и културно – забавним активностима. Осмишљавање и планирање слободног времена је увек у  складу са потребама и интересовањима корисника. Све активности у Установи за децу и младе “Сремчица“ се организују у складу са сврхом услуге смештаја деце и младих са сметњама у развоју и одраслих лица са интелектуалним и тешкоћама у комуникацији. Активности унапређују квалитет живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких, физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самостално функционисање. Кроз напред наведене активности остварује се основни циљ стручног рада са корисницима, а то је њихова потпуна или делимична социјална интеграција и рехабилитација.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (УПУТНОГ ОРГАНА) НЕОПХОДНА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈЕМА КОРИСНИКА НА СМЕШТАЈ:

 1. С-1 ( захтев за смештај);
 2. Извод из Матичне књиге рођених;
 3. Лична карта;
 4. Извештај водитеља случаја;
 5. Једна фотографија 9×6-целе фигуре и две фотографије 5×5-(до пола)
 6. Лекарско уверење са приложеним налазима: налаз интернисте са ЕКГ – ом, РТГ плућа, извештај гинеколога, лабораторијске анализе (СЕ, Глу, Хг, велика листа), крвна група, брис грла, носа, копрокултура, уринокултура, тестови на ХИВ и Хепатитис вирусе, Waserman test, подаци о извршеној имунизацији, информација о алергијским реакцијама (на лекове или храну ако их има), налаз психијатра;
 7. Препис историје болести, за оне који су претходно лечени или препис документације дома у коме су раније боравили;
 8. Налаз и мишљење интерресорне комисије;
 9. Налаз психолога;
 10. Здравствена књижица;
 11. Процењен степен подршке;
 12. Решење о постављању старатеља;
 13. Сагласност ресорног министарства за смештај у установу лица млађег од 18 година;
 14. Индивидуални план услуга за  корисника ако се претходно налазио у условима резиденцијалног смештаја.
Click to listen highlighted text!